Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty? Pomoc prawna

Prawo Usługi z zakresu finansów

Około 8-10 lat temu, na mniejszą skalę też obecnie, wiele osób otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie miały lub mają towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych), pośrednicy finansowi (Open Finance) oraz oraz banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank). Ponieważ posiadanie polisolokaty związane jest z przeróżnego rodzaju opłatami: wstępną, likwidacyjną, za zarządzanie środkami, a brak gwarancji wypłaty wkładu na koniec trwania umowy, rośnie ilość postępowań dotyczących odzyskiwania kosztów likwidacyjnych i pieniędzy z polisolokat.

Likwidacja polisolokaty – konsekwencje

Polisolokata – w wielkim skrócie i według najprostszej definicji – to połączenie ubezpieczenia na życie i dożycie z lokatą oszczędnościowo-inwestycyjną. W polisolokacie podział wpłat nie jest symetryczny – znacznie większa ich część przeznaczona zostaje na ryzykowne inwestycje. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z bankiem czy ubezpieczycielem są w większości wypadków niekorzystne. W razie nieudanej inwestycji, opłatami zostaje obarczona tylko jedna strona – klient.
Składki na polisolokatę trzeba opłacać z częstotliwością wyznaczoną w umowie, na przykład co 30 dni, 3 miesiące, 6 miesięcy lub raz w roku. Częstą praktyką instytucji oferujących polisolokaty jest reguła, iż w razie braku wpłaty, np. przez okres trzech kolejnych miesięcy, polisolokata jest likwidowana, a klient dostaje niewielki ułamek z funduszu, który dotychczas zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Czas obowiązywania umowy o polisolokatę to kilka do nawet kilkudziesięciu lat, z tej przyczyny nierzadko posiadacze polisolokaty postanawiają o jej likwidacji przed końcem jej trwania. Po podjęciu tej decyzji od posiadacza zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona sięgać nawet kwoty równej środków zgromadzonych do tej pory na polisolokacie. W sprawach dotyczących likwidacji polisolokaty powinno się zatem skorzystać z profesjonalnej pomocy – na rynku usług prawniczych są kancelarie doświadczone w prowadzeniu postępowań, dotyczących odzyskiwania pieniędzy z polisolokat i likwidacji polisolokat.